zpět

Život ve městě

obrazek

Oficiálním vládcem města je správce spolu s konšely města. Ti sídlí na radnici a hlasováním rozhodují o všech důležitých otázkách, které se města týkají. Krom toho také vedou samostatně úřady které sledují dění v přidělené oblasti případně rozhodují o méně důležitých záležitostech (jako je například přidělování glejtů na zbraně, výběr daní, a jiné).

Jen o málo menší úctu a moc mají měšťané - většinou cechmistři nebo majitelé zvláštních živností, na které mají od města glejt s výhradním právem (například hrobník, knihovník, ...)

O závažných prohřešcích proti zákonům rozhoduje soudce, též vážený občan města. Pokud se podezření prokáží, pak jsou mu k ruce cely v gardýřském žaláři nebo městský kat, který má právo vykonávat hrdelní tresty a také pomáhá gardě s výslechy v těch nejdůležitějších případech.

Důležitou roli v životě města mají také řemeslníci, kteří pracují v ceších a poskytují občanům tak své výrobky a služby. Zhruba stejnou společenskou váženost má i garda, která se stará o dodržování práva v ulicích.

Spodinou města jsou různí žebráci, opilci, lůza a pouliční gangy lapků, kteří se stále snaží vnášet do města chaos připravovat počestné občany o jejich majetek. I přes veškeré úsilí gardy se nedaří tyto individua úplně vymýtit. Říká se, že někde stále ještě přetrvávají zbytky starých zlodějských a loupežnických gild, a díky nim se po každém úspěchu gardy podsvětí jakoby z ničeho obnoví a vrátí do původního stavu. Ať už je to jak chce, součastný velitel gardy si dal za cíl učinit tomu přítrž jednou pro vždy a přišel se smělým plánem na definitivní vyhnání lapků z města.

Magie

Magie je už dlouhou dobu zakázána a jedinou výjimku tvoří královští zástupci, kteří dostávají glejt přímo od krále. Nepovolené používání magie je velmi těžký zločin, který si nezadá s vraždou a dostávají se za něj nejtěžší tresty včetně toho úplně nejvyššího. Exekuce se provádí upálením nebo utopením. Ti, kteří magii používají, zastávají zpravidla i jiné vysoké funkce a své znalosti uplatňují jen velmi zřídka. Běžní lidé sice vědí o existenci magie, nicméně většina jich ji nikdy nevidělo a vzbuzuje v nich strach. Každý rozumný občan se od magických věcí klidí rychle pryč a volá hned gardu, protože magie nikdy neznačí nic dobrého. I ty otrlejší, kteří kolikrát nemají problém jít do křížku se zákonem, je velice těžké přesvědčit, aby se do čehokoli s magií poušťeli.

Chemie a Alchymie

Alchymistické výrobky a lektvary jsou oproti čisté magii příjímány mnohem lépe, často i bez jakýchkoli obav nebo odporu. Nápoje, které vám dodají sílu, zlepší reflexy nebo umožní vydržet beze spánku nejsou ničím pochybným a neobvyklým a jsou samozřejmě povoleny. Výjimku tvoří omamné látky (krom tabáku a alkoholu), které jsou zakázány přísně.

Zákony města

 1. Pokud někdo jiného člověka zabije, bude mu uložen trest ve výši 20 až 30 měsíců.
 2. Dále pak, pokud bude čin opakovat, nebo ho provede velmi brutálním způsobem, bude mu uložen trest smrti stětím.
 3. Napadne-li někdo jiného člověka, ať už za účelem ho poranit nebo omráčit, bude v žaláři po dobu 10 až 20 měsíců.
 4. Pokud někdo jinému násilně majetek vezme nebo úmyslně zničí, bude v žaláři dle hodnoty věci na 5 až 20 měsíců. Pokud navíc nebude schopen hodnotu věci nahradit nebo věc vrátit, bude po tuto dobu vykonávat práci a trest se mu prodlouží o 5 měsíců.
 5. Pokud někdo bude nelegálně užívat magii, bude potrestán v případě pokusu žalářem na 20 až 30 měsíců, v případě provedení potrestán smrtí upálením nebo utopením (rozhoduje královský mág)
 6. Není povoleno nosit u sebe zbraně větší než dýka nebo tesák. V případě akutního ohrožení života je povoleno u sebe nosit i krátký měč. Pokud bude težší zbraň někým ilegálně držena, zaplatí tento finanční pokutu, při opakovaném jednání nebo nezaplacení bude trestán na 5-15 měsíců. Bude-li navíc zbraně přechovávat za účelem prodeje nebo výměny, bude pokuta desetinásobná a bude trestán po dobu 15-30 měsíců.
 7. Unese-li někdo jiného člověka nebo ho bude pod výhružkami nutit k něčemu proti jeho vůli, bude trestán po dobu 10-20 měsíců. Dále, způsobí-li mu tím ohrožení života, bude trestán o 10 měsíců déle.
 8. Brání li někdo gardě úmyslně ve výkonu práva, může být potrestán na dobu 5-15 měsíců.
 9. Navíc, pokud se někdo pokusí vyhnout se výkonu trestu nebo unikne při zatčení, bude potrestán na dobu 10-15 měsíců.
 10. Pokud se někdo o něco z výše uvedeného prokazatelně pokusí, není-li řečeno jinak, bude mu udělen trest poloviční.
 11. Nikdo rovněž nesmí provádět žádné jiné městu a občanům nebezpečné činy. Poruší-li, bude mu na základě závažnosti činu uložena pokuta nebo trest v žaláři.

Betatest LARP | © Godric and The Rest of KoRH 2007 | XHTML 1.1 valid